Zarejestrowany handlowiec zwrócił się z pytaniem, czy w świetle art. 19 pkt 2 obliczenie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne ma dotyczyć dziennej sprzedaży towarów zharmonizowanych, czy też dnia wprowadzenia towarów do magazynu firmy?

Sygnatura: 421000-PA-9102-4/05/TS
Data: 2005-03-30
Referencje:
Autor: Urząd Celny w Szczecinie
Publikator: -

Postanowienie

Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.01. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów podatkowych,

Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ) postanawia, iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 05. 01. 2005r. do Ministerstwa Finansów , Departamentu Podatku Akcyzowego w Warszawie wpłynął wniosek Państwa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych .

Z uwagi na treść art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz 60 ), który stanowi, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. wniosek przesłany został w dni 4. 01.2005r. do Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie. W dniu 17. 01. 2005r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie stosownie do dyspozycji art. 170 § 1 w związku z art. 14a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa przedmiotowy wniosek przesłał do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie , celem jego rozpatrzenia.

Ze złożonego wniosku wynika , iż podatnik prowadzi działalność jako zarejestrowany handlowiec i dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W zawartym w piśmie stanowisku, przytaczając art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U Nr 29, poz. 257 ze zm. ) wnioskodawca uważa, że obowiązek do obliczania i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne powinien zostać określony w oparciu o dokonaną przez niego sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych .

  Mając powyższe na uwadze wyjaśniam, co następuje:
  Zgodnie z treścią art. 19 ust.
 1. ustawy podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.
 2. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podatnicy są również obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne.
 3. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niż 25 dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Wpłaty dzienne dokonywane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy, o której mowa w ust 1, za dany miesiąc rozliczeniowy.
  Obowiązek podatkowy dla zarejestrowanego handlowca w myśl art. 39 ust. 3 ustawy powstaje z dniem nabycia wyrobów akcyzowych.
  Za datę nabycia uważa się dzień, w rym wyroby zharmonizowane zostały wprowadzone na miejsce, określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności jako zarejestrowanego handlowca.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b§ 1i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać uchylona w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo do wniesienia zażalenia, w związku z art. 14a § 4 i art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.Zażalenie przeciw postanowieniu powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U Nr 86, poz. 960 z późn. zm ) zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5, 00zł od wniesionego zażalenia i 0,50zł od złożonego załącznika .

Polecamy: