Czy można zastosować stawkę zryczałtowanego podatku w wysokości 10% w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny (z Włoch) wystawił na rzecz Spółki fakturę za licencję na prawo wypłukiwania ołowiu (przedsiębiorca przedstawił certyfikat rezydencji)?

Sygnatura: PD III/423-6/03
Data: 2003-11-05
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej
Publikator: -

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 07.10.2003 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej kwestii, czy można zastosować stawkę zryczałtowanego podatku w wysokości 10% w przypadku, gdy Przedsiębiorca zagraniczny (z Włoch) wystawił na rzecz Spółki fakturę za licencję na prawo wypłukiwania ołowiu, (przedsiębiorca przedstawił certyfikat rezydencji).

Zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 są obowiązani, jako płatnicy pobierać z zastrzeżeniem ust. 2 w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającego z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie wydanego do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową (certfikat rezydencji).

Zatem podziela się stanowisko Spółki, iż stawka podatku w przedstawionej sytuacji będzie wynosić 10%, która wynika z art. 12 ust. 2 umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Włoskiej opublikowanej w Dz.U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374 ze zm.

Polecamy: