Czy można zatrudnić na podstawie umowy o pracę, jako kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w celu sprawowania funkcji zarządczych, lekarza specjalistę prowadzącego równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych?

Sygnatura: PDF I/415-41/04
Data: 2004-08-05
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo złożone w dniu 8 lipca 2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w charakterze kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lekarza stomatologii, który w ramach stosunku pracy będzie sprawował wyłącznie funkcje zarządcze, a w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w zakresie gabinetu chirurgii szczękowej będzie świadczył odpłatnie usługi na rzecz NZOZ - wyjaśnia, co następuje:

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, może równocześnie osiągać przychody z tytułu stosunku pracy, w tym również w przypadku, gdy w ramach stosunku pracy wykonuje czynności odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres zgłoszonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W przedstawionej sytuacji zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu lekarz, w ramach stosunku pracy będzie wykonywał czynności dotyczące zarządzania jednostką, a dodatkowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć będzie usługi z zakresu chirurgii szczękowej, które to czynności nie będą mogły być świadczone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzi eło, lecz stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a podatnik zaliczy je w koszty prowadzonej przez siebie działalności na podstawie wystawionej przez tego lekarza faktury.

Polecamy: