Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. można odliczyć wpłaty dokonane w 2005 r. na fundusz remontowy spółdzielni, a dotyczące lat 2005 i 2006?

Sygnatura: US.II-415/43/2005
Data: 2006-02-23
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez panią w powyższym wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. wpłaciła pani zaliczki na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni dotyczące lat następnych. Pytanie pani brzmi - czy dokonane wpłaty można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej za 2005 r. Pani zdaniem, zaliczki wpłacone do 31.12.2005 r. na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej na lata 2003 - 2005, gdyż jest to wydatek poniesiony w 2005 r.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu podziela stanowisko pani w powyższej sprawie.

Zagadnienie przedstawione w zapytaniu reguluje art. 27a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., zgodnie z którym podatek dochodowy zmn ejsza się, jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku zeznań składanych za lata 2004 i 2005 odliczenia od podatku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni dokonuje się na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), zgodnie z którym ww. wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi do końca 2005 r. Jednocześnie przepisy nie przewidują możliwości korzystania z ww. ulgi po 31.12. 2005 r.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami podatnicy, którzy dokonali wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni i posiadają dowód wpłaty na ten fundusz, mają prawo do skorzystania z ulgi remontowej, zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach obowiązującego 3-letniego limitu, tj. 5.670 zł. Nie jest istotne, jakiego okresu dotyczą wpłaty, ważne, by były to wydatki poniesione w danym roku podatkowym.

Polecamy: