Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania, wypłaconego na podstawie umowy o zakazie konkurencji.

Sygnatura: PDII/415-8/KaK/05
Data: 2005-03-02
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 lutego 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, stwierdza, iż stanowisko Pana w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconego przez byłego pracodawcę odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14a § 1 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 10 lutego 2005r. wystąpił Pan o interpretację przepisów podatkowych.W myśl przepisów art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, składając wniosek, podatnik (...) jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, co wypełnił Pan w treści wniosku.

W złożonym zapytaniu wskazał Pan, iż zgodnie z przepisami art. 1011 - 1014 Kodeksu pracy, zawarł z ówczesnym pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po wypowiedzeniu umowy o pracę. W grudniu 2004r. rozwiązał Pan umowę o pracę, w związku z powyższym pracodawca wypłacił Panu pierwszą ratę odszkodowania.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uznał Pan, iż odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tejże ustawy.

W oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Jak wynika z pisma Pana z dnia 10 lutego 2005r. zawarta z byłym pracodawcą umowa o zakazie konkurencji zawarta została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Zgo z przepisami art. 1011 - 1014 Kodeksu pracy, umowy o zakazie konkurencji dotyczą pracowników, mających dostęp do szczególnie ważnych informacji. Możliwość takiego zabezpieczenia daje Kodeks pracy w art. 1012 , w którym ustawodawca przewidział, że pracodawca może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do istotnych danych, których ujawnienie mogłoby go narazić na straty, umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Zobowiązuje ona pracodawcę, w przypadku rozwiązania umowy o pracę, do wypłaty odszkodowania na zasadach i warunkach określonych w umowie.

Wprawdzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są odszkodowania, jednakże wyłącza on wprost zwolnienie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji - lit. d. Jak wynika z powyższego, odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji zawartej w oparciu o przepisy o zakazie konkurencji nie zostało objęte przedmiotowym zwolnieniem, wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Stanowi zatem dla podatnika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 9, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustosunkowując się do wniesionego zapytania, dotyczącego kwestii zwolnienia od podatku dochodowego odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Pana w powyższej kwestii jest nieprawidłowe.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytan iu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, w terminie siedmiu dni od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego postanowienia stosownie do art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej.

Polecamy: